Search
Close this search box.

Privacy notice

eminfluence.al mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientëve të saj në përmbushje të të drejtave dhe detyrimeve të saj ligjore dhe kontraktuale dhe në përputhje të plotë me Ligjin Nr.9887, datë 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE (Ndryshuar me Ligjin, Nr. 48/2012) (Ndryshuar me Ligjin, Nr.120/2014)

Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.eminfluence.al, EMinfluence  mund të mbledhë në mënyrë direkte të dhëna personale nëpërmjet plotësimit të formularëve për blerjet online ndaj EMinfluence të cilat regjistrohen në sistemet e saj.

Këto të dhëna nuk do të transferohen ose komunikohen te palët të treta, përveç rasteve kur  ky informacion kërkohet nga organet kompetente sipas ligjit .

X